Hans en Lieke SVGW
Voorbereiding ABCD workshop
discussieleider
Zomerschool Leipzig

H/Kwadraat beweegt zich in de vele aspecten van beleid en onderwijs op het gebied van burger-bestuur, wijkaanpak en community development. Als bruggenbouwer wordt Hans bovendien vaak ingeschakeld voor gespreksleiding van bijeenkomsten waar veel verschillende belangen spelen.

Een greep uit recente projecten:

 • Wijkmanager a.i. Oude Centrum Gemeente Den Haag
 • Adviseur opzet gebiedsgericht werken Gemeente Wageningen
 • Verkenning draagvlak bewonersorganisaties stadsdelen Escamp, Segbroek en Bezuidenhout
 • Ophalen bewonersinitiatieven in het kader van Zorg voor je buurt 1 en 2 Den Haag
 • Begeleiding workshop realisatie economisch programma gemeente Amsterdam
 • Mediation huurdersverenigingen & woningcorporatie, locatie in Zuid-Holland
 • Studiereizen naar Leipzig en Bristol met SVGW
 • Training Asset Based Community Development (ABCD) in Veenhuizen met SVGW
 • Training ‘De Interne Strijd’ met SVGW

In-company trainingen:

 • DOCK Haarlem
 • Beheerconsulenten Staedion Den Haag
 • Gemeente De Ronde Venen
 • Gemeente Tiel
 • Gemeente Venray
 • Wijkbeheerders gemeente Enschedé

Individuele coaching van wijkwerkers

Wijkaanpak

Sinds 2008 zijn overheden van start gegaan met de aanpak van (achterstands)wijken op het gebied van wonen, werken, leren en opgroeien, integreren en veiligheid. H/Kwadraat is van het begin af aan betrokken geraakt bij projecten in diverse gemeenten en is goed op de hoogte van het beleid en de stand van zaken op dit terrein.

Amersfoort
Interim hoofd tevens kwartiermaker afdeling wijkontwikkeling
Interim-wijkmanager Liendert/Rustenburg

Apeldoorn
Ontwikkeling stadsdeelprogramma Apeldoorn Zuid

Den Helder
Opstellen quick scan t.b.v. bewonersparticipatie bij wijkgerichte aanpak (i.o.v. Stichting Dock)

Delft
Ontwikkelen PME cyclus wijkaanpak (samen met Frans Werter/Tr3um advies)
Projectleider wijkplanontwikkeling Tanthof en Voorhof
Interim hoofd vakteam wijkzaken; tevens implementatie wijkplancyclus

Dordrecht
Interim-wijkmanager ‘de Staart’

Gouda
Projectleider verbeterplan wijkaanpak

Haarlem
Adviseur doorstart stadsdeelregie

Heemskerk
Adviseur verbreding wijkcontracten

Schiedam
Programmamanager sociale wijkaanpak Nieuwland Schiedam

Tilburg
Quick scan mogelijkheden aanpak probleembuurt, Vogeltjesbuurt

Woningcorporatie Dunavie
mediation en advisering samenwerking huurders-corporatie

Zwolle
Interim management herstructureringsgebied Kamperpoort

Burger-bestuur

Steeds meer burgers vragen om een lokale overheid die hen in staat stelt zelf initiatieven te ontplooien. Tegelijkertijd verwachten gemeenten van hun inwoners dat zij verantwoordelijkheid nemen voor hun omgeving. H/Kwadraat is in de loop van de tijd betrokken geraakt bij diverse projecten om deze burgerparticipatie vorm te geven.

Apeldoorn
Inleiding raadsconferentie burger&overheid (samen met Gabriel van den Brink)

Den Haag
Procesbegeleider pilot ‘vernieuwing bewonersparticipatie Schilderswijk’

Den Haag
Projectleider ‘ontwikkeling nieuwe participatievormen stadsdeelorganisaties’

Den Haag
Opzet kenniscentrum Haagse Koepel zie: www.haagsekoepel.nl

Gouda
Projectleiding a.i. t.b.v. verbeterplan wijkaanpak

Tilburg
Adviseur vernieuwing sociale infrastructuur (samen met Pieter Tops, UvT)

Rotterdam, deelgemeente Charlois
projecten i.s.m met Pieter Tops (UVT) rond leefbaarheid en veiligheid in de wijk Pendrecht

Rotterdam, stadsdeel Bos en Lommer
Evaluatie project wijkvoorlichters rond huisvuilaanbieding

Rotterdam, stadsdeel Bos en Lommer
Advisering doorstart wijkgericht werken

Soest
Advisering voortgang samenwerking wijkbeheerteams.

Tilburg
Evaluatieonderzoek project

Zeist
Evaluatie pilot wijkvisieontwikkeling Zeist-noord en evaluatie wijkplanontwikkeling

Zorg & Welzijn

H/Kwadraat is al jarenlang actief betrokken bij de uitvoering van (gemeentelijk) beleid op het gebied van Zorg & Welzijn. Zowel gemeenten als zorg- en welzijnsinstanties kunnen een beroep doen op de expertise die H/Kwadraat zodoende in huis heeft.

Adviseur Stimuleringsprogramma welzijn nieuwe stijl, DSP-groep/Movisie

Delft
Adviseur WMO pilot leefbaarheid en veiligheid

Den Haag
Adviseur visieontwikkeling Stichting Boog
Ontwikkeling conferentie samenwerking wijkambtenaren en wijkopbouwwerkers (in opdracht van KCGS)
Districtsmanager bewonersondersteuning Transvaal, Centrum en Scheveningen, tevens hoofd acquisitie/marketing Stichting Boog
Coördinator sociale wijkaanpak Schilderswijk
Adviseur Stedelijk Overleg Stadsvernieuwing
Opbouwwerk stadsvernieuwing Zeeheldenkwartier
Wijkopbouwwerker Scheveningen, Duindorp/Havenkwartier

Rotterdam
Interimmanager productgroep activiteitencentra, Charlois Welzijn
Kwartiermaker wijkopbouwwerk Feyenoord Rotterdam. Opdrachtgever SONOR

Gespreksleiding

Bij veranderingen in de wijk, op sociaal niveau en in de welzijnssfeer, spelen vaak veel verschillende belangen. Als gespreksleider weet Hans ervoor te zorgen dat iedereen gehoord wordt en er een sfeer van samenwerken en ‘met elkaar’ kan ontstaan. Hierdoor kunnen betrokkenen zich veel beter vinden in de uiteindelijke aanpak en oplossing van het vraagstuk.

Alphen aan den Rijn
Bijeenkomst doorstart gebiedsgerichte werken

Alkmaar
Onderwijsspecial voor raadsleden en besturen onderwijsinstellingen

Amersfoort
Conferentie samenwerking opbouwwerk-wijkambtenaren,
Workshop ‘resultaatgerichte afspraken voor het opbouwwerk’
Bijeenkomsten wijkperspectief Liendert/Rustenburg

Amstelveen
Discussieavond rol en positie wijkplatforms

Amsterdam
Landelijke bijeenkomst WMO pilot leefbaarheid en sociale samenhang
Gespreksleiding overleggroep Zaandammerplein (in opdracht van Woningbedrijf Amsterdam
Projectbureau Noord Zuidlijn: Informatieavond werkzaamheden Scheldeplein e.o
Baarsjes inspraakavonden programma van eisen Chassebuurt
Inspraakavond concept ontwerp bestemmingsplan
Informatieavonden Sociaal Plan herstructurering de Baarsjes
Bos en Lommer evaluatie project buurtvoorlichters
Informatieavond verplaatsing markt
Geuzenveld informatiebijeenkomst Deelgebied 4
Nieuw-West Vier bijeenkomsten ontwikkeling economische visie
Nieuw-West bijeenkomsten op te richten bewonersnetwerk
Osdorp brainstormavond toekomst wijkorgaan Osdorp
Informatieavond herstructurering Osdorp
Informatieavonden toekomstig Jongerenactiviteitencentrum Reimerswaalbuurt
Oud-West herinrichting Overtoom
Slotervaart inspraakavond herstructurering Delflandpein
Informatiebijeenkomst Noorderhof Zuid
Spaardammerbuurt informatieavond buurtvernieuwing
Transvaalbuurt brainstorm bestemming Kraaiepanschool
Zeeburg brainstormavond herinrichting Timorplein
Brainstormavond vitalisering winkelgebied Brazilië
Raadsinformatieavond Fountainhead
Raadsinformatieavond MIPSA (meerjaren investeringsplan sociale activiteitencentra)
Inspraakavond herinrichting Diemerzeedijk
Bewonersbijeenkomsten herinrichting Borneoplein
Stadsdeel Zuid werkgroep herinrichting Frans Halsbuurt
Bewonersavonden herinrichting van Ostadestraat

Arnhem
Presikhaaf Werkconferentie Buurt in Aktie
Geytenkamp Monnikhuizen Werkbijeenkomst WMO aanpak

Bussum
Informatieavond “Landstraat-Noord”

Delft
Raadscommissie leefbaarheid inzake wijkaanpak
Huurdersavond participatietraject Vidomes

Den Haag
Masterclass vertrouwen in de Haagse Buurt, met o.a. Pieter Winsemius
Miniconferentie Haagse Aanpak
Evaluatiebijeenkomst “de Karavaan”
Informatiebijeenkomsten vernieuwingsplan Transvaalkwartier
Expertmeeting zelfanalyse GSB
Verkiezingsavond Moerwijk
Mini-conferentie verbreding bewonersorganisaties
Bezuidenhout informatieavond de Haagsche Zwaan
Leidschenveen/ Ypenburg brainstormavonden stadsdeelplan
Voortgang stadsdeelplan
Zuid-Oost Panelavond Vestia verhuisservice

Dordrecht
Informatieavond betonrot

Gouda
Informatieavond gemeentelijke inzet
Informatieavond stimuleringsaanpak Kadebuurt, Gouda-Noord, Kort Haarlem en Achterwillens
Brainstorm verbreding draagvlak wijkteam Plaswijck

Haarlem
Evaluatiebijeenkomsten wijkcontracten
Workshops vormgeving afdeling wijkzaken en gebiedsregie
Inventarisatie buurtcontracten
Delftwijk, Boerhavewijk en Centrum wijkcontractavonden
Vrijwilligersbijeenkomst Stuif-stuif Haarlem
Bijeenkomsten Inrichting Slachthuisterrein

Hattem
Wijkanalyse plan Hattem Noord met betrokken professionals

Heemskerk
Vaststelling buurtcontract Zuidbroek-Oosterwijk
Diverse bijeenkomsten verbreding wijkcontract naar sociaal ‘Boven de Baandert
Drietal bewonersavonden realisatie buurtcontract broekpolder

Heerhugowaard
Viertal bewonersbijeenkomsten adviesgroep wijkvisie Rivierenwijk
Bijeenkomsten wijkpanels

Heerlen
Werkateliers professionals de Passart

Leidschendam-Voorburg
Huurdersavond participatietraject

Rijswijk
Buurtinformatieavond Muziekbuurt

Rotterdam
Feyenoord samenwerking gebiedsmanagement en opbouwwerk

Schiedam
Bewonersavonden wijkontwikkelingsvisie Groenoord

Soesterberg
Startavond wijkaanpak

Utrecht
Inspraakavond herinrichting Vechtoevers
Workshop wijkontwikkelingsvisie Overvecht
Werkgroep spooruitbreiding

Winterswijk
Discussiemiddag versterking wijkgericht werken

Zeist
Bijeenkomsten over milieu en economie in het kader van de toekomstvisie 2030

Zwolle
Wijkplatform Kamperpoort
Lagerhuisdebat
Kenniscentrum Grote Stedenbeleid gespreksleiding 5 rayonbijeenkomsten
Onze Buurt aan Zet

Ministerie Binnenlandse Zaken
Gespreksleiding verdiepingsatelier
Onze Buurt aan Zet
Studiecentrum voor bedrijf en overheid conferentie
‘Een veilige en leefbare wijk: succesfactoren voor vitale samenwerking!’

Onderwijs

Vanuit zijn brede ervaring, is H/Kwadraat betrokken bij de opleiding en scholing van beleidsmedewerkers en studenten op het terrein van gebiedsgericht werken, zorg en welzijn, wijkgerichte aanpak en bestuurlijke zaken. Hans is onder meer de (mede)initiatiefnemer en eigenaar van de School voor gebiedsgericht werken.

School voor gebiedsgericht werken
Hans Hoogvorst is (mede) intiatiefnemer,ontwikkelaar en eigenaar van de School voor gebiedsgericht werken. Zie voor meer informatie: www.svgw.nl

Den Haag
Voorbereiden en begeleiden ‘wijksafari’ in de Schilderswijk in Den Haag, voor studenten van de KUB, centrum voor Recht, Bestuur en Informatisering. Het doel van deze scholing: inzicht ontwikkelen in de stadsproblematiek en verbindingen leggen tussen theorie en praktijk.

Rotterdam / Tilburg
Universiteit van Tilburg: begeleiding eerstejaarsateliers over spreidingsbeleid en vitale coalities in Pendrecht (Rotterdam).

Coaching

H/Kwadraat biedt coaching voor individuen, groepen en teams werkzaam in het gebiedsgericht werken en het opbouwwerk. Deze coaching heeft ten doel het professioneel handelen te versterken door een verbinding te maken tussen de beroepseisen en de persoonlijke bagage van de betreffende persoon.

Op individueel niveau kunnen coachingsgesprekken plaatsvinden. Voor groepen en teams vindt teamcoaching en intervisie plaats.